Autorytet
menadżera

Dojrzały człowiek dojrzałym menadżerem

Empatyczne przywództwo

Budowanie poczucia sensu i przynależności

Kultura
organizacji

Zaufanie i zaangażowanie w firmie

Efektywna komunikacja

Efektywność i relacje w biznesie

Coaching

Czyli droga do siebie samego

Autorytet menadżera

dojrzały człowiek dojrzałym menedżerem

Ten cykl spotkań jest dla tych, którzy chcieliby budować swój autorytet dzięki własnej dojrzałości.

Menadżer charakteryzujący się dojrzałością osobowością staje się inspirującym przywódcą, ponieważ:

 • stawia realistyczne, możliwe do osiągnięcia cele,
 • ma poczucie rzeczywistości i godzi się z nią,
 • widzi siebie jako osobę tak samo wartościową, jak inni,
 • czuje się z nimi równy i nie ma tendencji do dominacji nad nimi,
 • przyjmuje zarówno pochwały, jak i krytykę,
 • nie czuje się nieśmiała w kontaktach z innymi,
 • ma dystans do siebie i świata
 • nie krytykuje innych,
 • świetnie radzi sobie ze stresem,
 • jest bardzo dobrze przystosowani do otoczenia,
 • dostrzega w innych ich potencjał i możliwości.

Praktyka zarządzania wskazuje przypadki firm, które mimo zdefiniowanej strategii nie osiągają zakładanych celów. Czego im brakuje? Na co powinny zwrócić uwagę?

Zarządzanie tożsamością i kulturą organizacyjną poszerza perspektywę zarządzania organizacją oraz wyjaśnia, dlaczego zarządzanie oparte wyłącznie na strategii i kompetencjach nie zawsze przynosi pożądane (optymalne z punktu widzenia efektywności) rezultaty.

Konieczne staje się oddziaływanie na postawy menedżerów, które przekładają się na zmianę ich funkcjonowania, a w konsekwencji na satysfakcję pracowników z pracy w danej organizacji.

Kultura organizacyjna to zespół wartości i przekonań kreowany przez menedżerów. By mogli oni świadomie zarządzać kulturą firmy ważne jest by byli dla ludzi autorytetem, czyli dojrzałym i spójnym w działaniu człowiekiem.

 • Badania organizacji wskazują, że autorytet menedżera budowany jest poprzez trzy ważne obszary: bliskość, spójność (dojrzałość) oraz współobecność w działaniu.
 • Autorytet posiada osoba, która reprezentuje istotne i cenne przekonania, wie co jest słuszne i właściwe w danej organizacji.
 • Autorytet to również szacunek dla czyichś osiągnięć, cech charakteru i prezentowanej postawy.

Podstawą wzmocnienia tego obszaru jest odkrycie tego, kim się jest i co jest dla osoby naprawdę ważne. Wielu menedżerów twierdzi, że doskonale to wie, jednak doświadczenia spotkań na sali szkoleniowej pokazują, że jest inaczej. Mają trudności w radzeniu sobie ze stresem ponieważ odgrywają rolę menedżera narzucaną im przez otoczenie, przestając identyfikować co jest tym, co sami kreują. Starając się sprostać wizerunkowi narzuconemu przez wyobrażenia i potrzeby innych gubią sens tego co robią, ponieważ gubią siebie.
Budowanie wiarygodności i autorytetu zaczyna się od spotkania z samym sobą. Rozpoznanie kim się naprawdę jest punktem wyjścia do zmierzania ku temu, kim zamierza się być.
Odkrywanie siebie to umacnianie swojego ja, uczenie się zaufania do siebie i swoich wyborów. To droga od życia nakazami z zewnątrz do słuchania swojej intuicji, wiary we własną mądrość i poczucia własnej wartości.

Możliwe obszary do pracy podczas pracy warsztatowej:

 • Poczucie wartości i pewność siebie;
 • Budowanie autorytetu w oparciu o potrzeby;
 • Tożsamość w pracy z ludźmi;
 • Wartości w pracy z ludźmi;
 • Zaufanie do siebie i do innych;
 • Komunikowanie emocji;
 • Rozumienie źródeł własnych zachowań i reakcji;
 • Poczucie wewnętrznej spójności;
 • Poczucie odrębności od otoczenia;
 • Wgląd we własne poczucie wartości;
 • Wypracowanie indywidualnych strategii zmiany siebie.

Interesuje Cię ten warsztat?

Jesteś zainteresowany organizacją mojego warsztatu dla firm? Chciałbyś, aby Twoi pracownicy skorzystali…

Skontaktuj się ze mną. Kliknij przycisk, poniżej który przeniesie Cię do formularza kontaktowego.

Empatyczne przywództwo

budowanie poczucia sensu i przynależności

Ten cykl spotkań jest dla tych, którzy chcieliby osiągnąć poziom przywództwa opartego o empatię.

Empatyczny przywódca:

 • Mówi o emocjach i potrzebach;
 • Słucha i słyszy pracowników;
 • Komunikuje oczekiwania i egzekwuje zadania;
 • Odważnie udziela informacji zwrotnej;
 • Pracuje z ludźmi poprzez ich potencjał i potrzeby;
 • Buduje relacje oparte na szacunku;
 • Motywuje rozumiejąc potrzeby ludzi;
 • Dociera do tego, co dla ludzi ważne.

Szkolenia dostarczające tylko wiedzę menedżerom okazują się być mało skuteczne. Istotna jest więc w procesie nabywania nowych kompetencji praca nad rozwojem osobistym, której efektem będzie zmiana nawyków poprzez zmianę przekonań.

Propozycja mojego podejścia do szkoleń kadry menedżerskiej to praca nad osobistymi przekonaniami uczestników, co stanowi bazę do zmiany ich zachowań, czyli wprowadzania nowych umiejętności w życie w organizacji. Bez osobistego zaangażowania niemalże niemożliwe jest wprowadzenie nowych zachowań, z uwagi na to, że burzą one status quo, a także na początku.

Budowanie efektywnych zespołów w praktyce oznacza wprowadzenie kultury feedbacku opartego o fakty, eliminującego interpretacje, pomówienia i domysły, wspiera kształtowania zaangażowania emocjonalnego i bezpieczeństwo pracowników, co z kolei przekłada się na ich efektywną pracę i współpracę w organizacji.
Pozwala na efektywne porozumienie i zrozumienie oczekiwań, potrzeb i emocji, które są nieuniknione w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i wymagających.

Empatyczne przywództwo opiera się na komunikacji, która ma kilka filarów:

 • Ludzie działają na rzecz swoich potrzeb i kiedy mają je zaspokojone są w stanie dawać z siebie więcej niż oczekuje otoczenie.
 • Potrzeby są motywacją każdego ludzkiego działania. Wszystkie zachowania służą realizacji potrzeb.
 • Każda forma krytyki, atak, zarzut, są wyrazem niespełnionych potrzeb.
 • Każdy człowiek posiada godne uwagi zasoby i umiejętności, które uświadamia sobie przez empatię.
 • Ludzie działają nie przeciwko innym tylko dla swoich potrzeb.
 • Pozytywna informacja zwrotna, czyli komunikat uznania, to nasze neurologiczne paliwo, zaspokajające wiele potrzeb – buduje poczucie własnej wartości i wzmacnia relacje oparte na zaufaniu.
 • Negatywna informacja, jeśli jest prawidłowo zakomunikowana, pozwala zrozumieć potrzeby rozmówcy i w porozumieniu zmieniać zachowania we współpracy — wspiera rozwój, daje poczucie bezpieczeństwa i niweluje negatywne emocje (strach, lęk, niepewność).

Możliwe obszary do pracy podczas pracy warsztatowej:

Wizja i misja

 • Wiarygodność i autorytet menedżera
 • Wartości w pracy ludźmi
 • Zasady we współpracy z innymi
 • Expose szefa

Wyrażanie uznania

 • Potrzeba uznania jako główny motywator do działania;
 • Identyfikowanie mocnych stron pracowników;
 • Rozumienie potrzeb pracowników;
 • Formułowanie komunikatu uznania.

Komunikowanie oczekiwań

 • Formułowanie celów
 • Precyzowanie konkretnej prośby
 • Sprawdzanie rozumienia oczekiwania
 • Kontraktowanie wspólnych uzgodnień
 • Reagowanie na odmowę

Negatywna informacja zwrotna

 • Emocje w sytuacji braku realizacji oczekiwań
 • Ocena a fakt w negatywnej informacji
 • Negatywna informacja wypowiedziana wprost
 • Oczekiwanie co do zmiany zachowania

Rozmowy rozwojowe

 • Formułowanie celów na spotkanie z pracownikiem
 • Zadawanie pytań otwartych
 • Rozbrajanie komunikatów typu pretensje
 • Otwarte omawianie trudności w pracy

Rozwijanie ludzi

 • Fakty i obserwacje w pracy z ludźmi
 • Empatyczne słuchanie
 • Rozumienie zachowań uczestników przez pryzmat ich potrzeb
 • Docieranie do źródeł braku motywacji

Interesuje Cię ten warsztat?

Jesteś zainteresowany organizacją mojego warsztatu dla firm? Chciałbyś, aby Twoi pracownicy skorzystali…

Skontaktuj się ze mną. Kliknij przycisk, poniżej który przeniesie Cię do formularza kontaktowego.

Uczestnicy o tym warsztacie mówią:

Kultura organizacji

zaufanie i zaangażowanie w firmie

Kulturę organizacyjną nazywa się czasem „autonomicznym systemem nerwowym organizacji” [Kilmann, Saxton, Serpa]. Kultura organizacyjna służy eliminowaniu organizacyjnej dwuznaczności zachowań i promuje proefektywne zachowania pracowników firmy. Dzięki temu podzielają oni ukształtowane w firmie wzory zachowań i założenia.

By organizacja funkcjonowała prawidłowo dobrze jest, by system nerwowy był w dobrej formie – zapewnia on wtedy stabilność i efektywność biznesową, gdyż w sytuacji jednoznaczności pracuje się łatwiej.

Analiza zjawiska kultury pozwala na wyodrębnienie wątków, cech i płaszczyzn tego pojęcia. Wskazując podstawowe wątki kultury należy zwrócić uwagę na fakt, iż:

 • kultura jest związana z człowiekiem,
 • kultura jest zjawiskiem powtarzalnym,
 • kultura jest zbiorem zjawisk wyuczonych.

Kultura jest związana z człowiekiem, to on bowiem jest jej twórcą i odbiorcą. Kultura kształtowana jest przez człowieka. To poprzez kulturę człowiek wyraża i zaspokaja swoje potrzeby. Kultura jest zjawiskiem społecznym – powstaje i rozwija się w pewnej społeczności i dzięki relacjom społecznym.

Dlatego tak ważne jest, by menedżerowie umieli tworzyć kulturę organizacji, która zaspokaja ważne potrzeby pracowników, co stanowi podstawę bezpieczeństwa i tworzy efektywne środo- wisko dla realizacji zadań.

Poznanie motywów (potrzeb) zachowań zarówno swoich jak i ludzi, którzy są wokół stanowi podstawę do budowania porozumienia opartego na partnerstwie. Komunikacja NVC to jednocześnie asertywna i efektywna komunikacja – stanowi świetne narzędzie do udzielania informacji zwrotnej, do rozwiązywania konfliktów oraz budowania zaangażowania i wzajemnego rozumienia siebie w pracy.

Obserwacje wielu organizacji pokazują, że w polskim biznesie spotykamy się dość często z kulturą narzekania, niedomówień, krytyki, opinii zamiast faktów oraz przekonania, że „nie należy” udzielać informacji zwrotnej, zwłaszcza przełożonemu gdyż „może się to źle skończyć.

Powodów takiego stanu jest wiele, podstawowy to taki, że nie mamy wzorca prawidłowo udzielonej informacji zwrotnej, która nie jest atakiem, zarzutem, czy pretensją. Nie potrafimy również udzielać i przyjmować pozytywnej informacji zwrotnej, gdyż ta z kolei oceniania jest jako „podlizywanie się”.

Kultura organizacyjna jest kształtowana przez ludzkie poglądy, sposoby myślenia zachowa- nia oraz zwrotnie wpływa na sposoby myślenia i postępowania uczestników danej organizacji. Co to oznacza w praktyce?
Otóż najprościej mówiąc, że aby zmienić kulturę organizacji należy zmienić przekonania menedżerów i pracowników co do danych zachowań – zmienić ich przekonania dotyczące udzielania informacji zwrotnej.

Tylko zmiana przekonania pozwoli wdrożyć nowy model zachowania. Jeśli pracownik uzna, że warto i doświadczy sensu i zmiany płynącej z nowej formy komunikacji, skutecznie wdroży ją w swoje funkcjonowanie w organizacji.
W swojej pracy wspieram przede wszystkim organizacje w ewolucyjnej zmianie kultury organizacyjnej. Opiera się to na identyfikowaniu mocnych stron kultury oraz wzmacnianiu wartości stanowiących o jej sile oraz wdrażaniu inicjatyw, które osłabiają negatywne aspekty kultury danej organizacji.

Możliwe obszary do pracy podczas pracy warsztatowej:

 • Wiarygodność i autorytet w komunikacji
 • Komunikowanie zasad – precyzja komunikacji
 • Komunikacja w budowaniu partnerskich relacji
 • Wywieranie wpływu poprzez język korzyści
 • Oceny a fakty w relacji z innymi
 • Komunikowanie wizji i budowanie identyfikacji z firmą
 • Kontraktowanie celów i rozliczanie z ich realizacji
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Rozmowy motywujące
 • Wyrażanie uznania – pozytywna informacja zwrotna
 • Negatywna informacja zwrotna oparta o fakty Rozwiązywanie konfliktów
 • Rozbrajanie barier komunikacyjnych
 • Asertywna komunikacja – odmawianie

Interesuje Cię ten warsztat?

Jesteś zainteresowany organizacją mojego warsztatu dla firm? Chciałbyś, aby Twoi pracownicy skorzystali…

Skontaktuj się ze mną. Kliknij przycisk, poniżej który przeniesie Cię do formularza kontaktowego.

Efektywna komunikacja

efektywność i relacje w biznesie

Ten cykl spotkań jest dla tych, którzy chcieliby sprawnie używać praktycznych narzędzi NVC.

W praktyce oznacza to pracę opartą o współtworzenie i współodpowiedzialność dzięki temu, że:

 • Ludzie wiedzą, jakie mają zasoby i realizują zadania zgodnie ze swoim potencjałem;
 • Mówią o emocjach i potrzebach wprost;
 • Udzielają sobie informacji zwrotnej;
 • Są zmotywowani do działań, które rozumieją;
 • Dbają o siebie i swoje granice;
 • Udzielają sobie informacji zwrotnej opartej o fakty;
 • Przyjmują informację zwrotną;
 • Budują relacje oparte na szacunku.

NVC (Nonviolent Communication), czyli Porozumienie bez przemocy to znana już od lat 60-tych metoda opracowana przez Marshalla Rosenberga, której kluczowymi założeniami są skupienie się na uczuciach i potrzebach oraz posługiwanie się językiem, który służy budowaniu porozumienia i dialogu.

Filarem tej komunikacji jest założenie, że wszyscy ludzie mają takie same potrzeby i każde ludzkie działanie jest skierowane na zaspokojenie potrzeb. Poznanie motywów (potrzeb) zachowań zarówno swoich jak i ludzi, którzy są wokół stanowi podstawę do budowania porozumienia opartego na partnerstwie. Komunikacja NVC to jednocześnie asertywna komunikacja – stanowi świetne narzędzie do udzielania informacji zwrotnej, do rozwiązywania konfliktów oraz budowania zaangażowania i wzajemnego rozumienia siebie w pracy.

Kocham ten rodzaj komunikacji, biznes też już wie, że warto wdrażać NVC bo oszczędza pieniądze i obniża stres. Wiele firm, z którymi pracowałam potwierdza wzrost efektywności biznesowej.

Jednak wiem, że wszyscy chcą wiedzieć, jakie są korzyści z tego rodzaju komunikacji, więc oczywiście jest ich wiele, podaję kilka:

 • Łatwość rozwiązywania konfliktów;
 • Skuteczność w radzeniu sobie z „trudnymi klientami”;
 • Zrozumienie i porozumienie we współpracy;
 • Umiejętność budowania relacji opartych na szacunku;
 • Zwiększenie efektywności pracy dzięki jasności ustaleń;
 • Zmniejszenie narzekania na rzecz współdziałania;
 • Szukanie działań na rzecz wspólnych potrzeb;
 • Obniżenie stresu i napięć w relacjach;
 • Odpowiedzialność za siebie w relacjach z innymi;
 • Wyznaczanie granic i dotrzymywanie ustaleń;
 • Zamiana pretensji i ataków na prośby i ustalenia;
 • Wspieranie się w budowaniu wzajemnego dobrostanu;
 • Wzrost przyjemnych emocji we współpracy;
 • Wzrost zadowolenia z miejsca pracy.

Interesuje Cię ten warsztat?

Jesteś zainteresowany organizacją mojego warsztatu dla firm? Chciałbyś, aby Twoi pracownicy skorzystali…

Skontaktuj się ze mną. Kliknij przycisk, poniżej który przeniesie Cię do formularza kontaktowego.

Uczestnicy o tym warsztacie mówią:

Coaching

czyli droga do siebie samego

Coaching to spotkanie człowieka tam, gdzie jest i wspieranie go w drodze do miejsca, w którym chce być.

Skoro tu jesteś to prawdopodobnie szukasz czegoś dla siebie. Może odpowiedzi na ważne pytania, może zapewnienia, że coś możesz w swoim życiu zmienić, może tylko nadziei na to, że nie musisz żyć w ciągle powtarzanych przez siebie schematach…

Skoro szukasz to znaczy, że chcesz zmiany albo ktoś opowiedział Ci, że zmiana jest możliwa, że masz cel, tylko nie wiesz jak do niego dotrzeć.

Zastanawiam się, co wiesz o coachingu, pozwól, że trochę Ci go przybliżę – zdecydujesz, czy zechcesz podjąć to wyzwanie:

Coaching to bardzo trudna droga, ponieważ wymaga spotkania z samym sobą, a przecież ostatnio właśnie na to zupełnie nie miałeś czasu.

Polega na pokonywaniu osobistych barier i osiąganiu celów dzięki wspierającej relacji.

Jest żywym procesem – trudno jest przewidzieć jakie treści będziesz odkrywać podczas kolejnych sesji, czasami zadziwią Cię odkrycia, których sam dokonasz.

Angażuje emocje – nie będziesz obojętny wobec kolejnych spotkań – od fazy „czy coś jest ze mną nie tak?” poprzez kryzys „po co mi to było” i przejdziesz do czekania na kolejne spotkanie i satysfakcji z kolejnych odkryć i zmian w swoim życiu. Bywa bolesny – odkrywasz jaki masz udział w tym, co wokół Ciebie aktualnie się dzieje.

Otwiera oczy – nie można ich już potem zamknąć i udawać, że pewnych rzeczy się nie widzi, czy nie rozumie.

Wymaga od Ciebie zmiany – samo dokonanie wglądu w daną rzeczywistość to za mało, potrzebujesz zmienić zachowania, podjąć decyzje, wypróbować nowe sposoby komunikowania się z otoczeniem.

Bierzesz za niego odpowiedzialność – coaching to nie gadanie o działaniu tylko działanie.

Stajesz się kreatorem swojego życia – nie będziesz już mógł mówić: nie wiedziałem, nie rozumiem, nie mam na to wpływu.

Pomaga Ci dotrzeć do głębi Twoich wartości, docierasz do Wartości Samego Siebie.

Rozwijasz się – bez względu na to ile masz lat i na ilu szkoleniach już w życiu byłeś ten proces wniesie nową jakość w Twoje życie jeśli tylko faktycznie chcesz zmiany!

Dlaczego nie dokonujemy zmian w swoim życiu? Bo tkwienie w aktualnej rzeczywistości nie wymaga wysiłku, bo mimo tego, że aktualne życie zawodowe wydaje się być byle jakie i mało satysfakcjonujące to mimo wszystko jest przecież znane…Niby marzymy, ale tak naprawdę odkładamy realizację marzeń na później, na jutro, na za tydzień, na za rok, a potem okazuje się, że życie jest szare i nie ma miejsca na nasze marzenia, ale to oznacza że nie ma miejsca na nas!!! Może czas to zmienić! Przestań mówić gdybym tylko mógł to bym chciał….

Jeśli nie wiesz czego chcesz nie napiszesz scenariusza swojego życia – przeżyjesz życie według scenariusza, który napiszą za Ciebie inni ludzie, wydarzenia, okoliczności

 • Kim chciałbym być?
 • Czego doświadczać?
 • Co chciałbym mieć?
 • Z kim chciałbym spędzić życie?

Jeśli tylko chcesz to możesz!!!!

Efekt coachingu to znacznie większa satysfakcja z własnego życia ponieważ sam dokonujesz właściwych dla siebie wyborów, stawiasz sobie cele odchodząc od ograniczeń, które są często wyłącznie w Twojej głowie. Ogromny potencjał, który został w Tobie złożony czeka na to, że z niego skorzystasz!

Zapewniam Cię o poufności spotkań, o cierpliwości w towarzyszeniu Ci w tej drodze, o braku ocen z mojej strony (choć może trudno w to na początku uwierzyć), o tym, że pracuję pod superwizją oraz o tym, że będę uczciwa i szczera w tym spotkaniu.

Forma pracy:

Proces, który prowadzę to zwykle 8 spotkań w odstępach co 2-3 tygodnie z zadaniami domowymi do odrobienia pomiędzy sesjami 🙂

Interesuje Cię proces coachingu?

Jesteś zainteresowany organizacją procesu coachingowego dla siebie lub dla kogoś w Twojej firmie? Chciałbyś, aby Twoi pracownicy skorzystali…

Skontaktuj się ze mną. Kliknij przycisk, poniżej który przeniesie Cię do formularza kontaktowego.

Na powyższe warsztaty umawiam się indywidualnie, skontaktuj się ze mną, by omówić potrzebne szczegóły dotyczące Twoich/ firmowych oczekiwań, wielkość grupy oraz potrzebę, jaką ten warsztat ma przepracować.